AVG (GDPR) – Bescherming van persoonsgegevens in het digitale tijdperk

AVG (GDPR) - Bescherming van persoonsgegevens in het digitale tijdperk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of General Data Protection Regulation (GDPR) in het Engels, is een belangrijke wetgeving die in mei 2018 van kracht werd in de Europese Unie (EU). Het doel van deze verordening is het beschermen van de persoonsgegevens van EU-burgers en het waarborgen van hun privacyrechten. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van de AVG en de gevolgen voor bedrijven en organisaties.


Kernprincipes van de AVG

De AVG rust op een aantal kernprincipes die bedrijven en organisaties moeten naleven bij het verwerken van persoonsgegevens:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie: Persoonsgegevens moeten op een eerlijke en transparante manier worden verwerkt.
 • Doelbinding: Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Gegevensminimalisatie: Alleen de strikt noodzakelijke gegevens mogen worden verzameld en verwerkt.
 • Juistheid: Persoonsgegevens moeten accuraat en up-to-date zijn.
 • Opslagbeperking: Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het beoogde doel.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens moeten op een veilige manier worden verwerkt en opgeslagen.
 • Verantwoordingsplicht: Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij aan de AVG voldoen.

Rechten van betrokkenen onder de AVG

De AVG voorziet in een aantal rechten voor EU-burgers met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van hun gegevens.
 • Recht op inzage: Betrokkenen mogen hun persoonsgegevens inzien.
 • Recht op rectificatie: Betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden): In bepaalde gevallen kunnen betrokkenen verzoeken om hun persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van verwerking: Betrokkenen kunnen in bepaalde situaties de verwerking van hun gegevens beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te ontvangen of over te dragen aan een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar: Betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals direct marketing.

AVG en organisaties

Organisaties die persoonsgegevens van EU-burgers verwerken, moeten voldoen aan de AVG-regelgeving, ongeacht hun locatie. Hier zijn enkele belangrijke stappen die organisaties moeten nemen om aan de AVG te voldoen:

 • Benoem een functionaris voor gegevensbescherming (FG) indien vereist: Grotere organisaties of organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, moeten een FG aanstellen om toezicht te houden op gegevensbescherming.
 • Creëer een gegevensbeschermingsbeleid: Organisaties moeten een duidelijk en toegankelijk gegevensbeschermingsbeleid opstellen dat uitlegt hoe zij omgaan met persoonsgegevens.
 • Voer een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) uit: Organisaties moeten een GEB uitvoeren om risico’s te identificeren en maatregelen te nemen om die risico’s te beperken.
 • Implementeer technische en organisatorische maatregelen: Organisaties moeten passende beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging.
 • Meld datalekken: Organisaties moeten datalekken binnen 72 uur melden aan de toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, aan de betrokken personen.

Boetes en handhaving

Niet-naleving van de AVG kan leiden tot aanzienlijke boetes. Organisaties kunnen boetes krijgen tot 20 miljoen euro of 4% van hun wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Toezichthoudende autoriteiten in de EU zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de AVG en het opleggen van boetes.

Conclusie

De AVG heeft aanzienlijke gevolgen voor de manier waarop organisaties persoonsgegevens van EU-burgers verwerken. Om aan de AVG te voldoen, moeten bedrijven en organisaties hun gegevensverwerkingspraktijken zorgvuldig evalueren en passende maatregelen nemen om de privacyrechten van betrokkenen te waarborgen. Het naleven van de AVG is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het kan ook bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en een positieve reputatie bij klanten en partners.